Firewall

Firewall คืออะไร ทำไมต้องใช้

          ในโลกปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในระบบเครือข่ายมีผู้ใช้จำนวนมหาศาล นอกจากจะมีผลดีแล้วย่อมมีอันตรายแฝงเข้ามาเสมอ อย่างที่ได้พบเห็นกันบ่อยๆก็คืออาชญากรรมทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น พวก Hackers เนื่องจากผลที่ตามมาของการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตมักเป็นอันตรายต่อธุรกิจ การรักษาความปลอดภัยทางด้านไอทีจึงสำคัญมาก ในวันนี้จะพูดถึงสิ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงได้ก็คือ Firewall

ทำความรู้จักกับ Firewall

Firewall คือระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คอยดู Traffic ที่เข้าถึงในองค์กรและ Traffic ที่ออกจากองค์กร มีทั้งแบบ Hardware และ Software

Firewall แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

  1. Stateless Firewalls คือ Firewall ที่ดูแค่ IP ของTraffic อย่างเดียวโดยไม่สนใจว่า Content ใน Traffic คืออะไร
  2. Statefull Firewall คือ Firewall ที่ดูทั้ง IP และเช็ค Content ด้วยทำให้ทำงานช้ากว่า เช่น มีคนจะโพสอะไรบางอย่างในเว็บไซต์ขององค์กร จะเช็คทั้ง IP ของเครื่องที่โพสและเนื้อหาในโพสนั้นด้วย
  3. Hybrid Firewall คือ Firewall ที่กำหนดได้ว่า Traffic แบบไหนต้องเช็ค Content แบบไหนไม่ต้องเช็ค

แล้ว Firewall ป้องกันอะไรได้บ้างล่ะ?

สำหรับในองค์กร

  • firewalls สามารถตั้งค่าให้ช่วยป้องกันการส่ง sensitive data ไปนอกองค์กร
  • ตั้งค่าไม่ให้เข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆได้ เช่น Facebook
  • ป้องกันการ login ที่ไม่ได้รับอนุญาตที่มาจากภายนอกเครือข่าย
  • ป้องกัน Denial of Service (DoS) คือการโจมตีโดยการส่ง Traffic จำนวนมากไปยังไปยังเป้าหมาย ซึ่งทำให้เกิดการใช้แบนด์วิดธ์อย่างเต็มที่หรือทำให้ทรัพยากรของเป้าหมายถูกใช้ไปจนหมด ทำให้ไม่สามารถให้บริการได้ เช่น การโจมตีเว็บไซต์ธนาคารโดยส่ง Traffic จำนวนมากไปเรื่อยๆ ทำให้ผู้ที่ต้องการใช้งานไม่สามารถใช้้เว็บไซต์นั้นได้

สำหรับคอมพิวเตอร์ทั่วไป

  • ช่วยป้องกันมัลแวร์ต่างๆ เช่น ไวรัส Trojan horse ,Worms และ spyware
  • ป้องกันไม่ให้ Hacker หรือซอฟต์แวร์อันตรายเข้าถึงคอมพิวเตอร์